17 Doa-Doa Dari Al-Quran

1.    Surat Albaqoroh ayat 201


“Robbanaa aatina fidduniya hasanatan wafil aakhiroti hasanatan waqhinaa azaaban'naar. “

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan di akhirat,  dan lindungilah kami dari azab neraka (QS Surat 2:201)

2.    Surat Albaqoroh ayat 250


“Robbanaa afrigh alainaa shobran wa tsabbit aqdaamanaa wansurnaa alal qoumil kaafiriin.”

Ya Tuhan kami, limpahkan kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir (QS 2:250)

3.    Surat Albaqoroh ayat 286


“Robbanaa laa tuaa khiznaa inna siinaa au akhto'na, Robbanaa wala tahmil ‘alaina isran kamaa hamaltahu, alallaziina min qoblina. Robbanaa Walaa tuhammilna maalaa tooqota lana bihi, wa'fu anna wagh firlana warhamnaa, Annta maulaana fansurna alal qhoumil kaafiriin”

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa, atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, jangalah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. (QS 2:286)

4.    Surat Ali Imran Ayat 8


“Robbanaa la tuzigh quluubanaa ba'da iz hadaitanaa wahablana milladunka rohmah, Innaka anntal wahhaab.”

Ya Tuhan kami, janganlah engkau condongkan kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kmi rahmat dari sisi Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi (QS 3:8)

5.    Surat Ali Imran ayat 147

“Robbanaghfir lana zunuubana wa isrofanaa fii amrinaa, wa tsabbit akhdaamanaa wansurna alal qhoumil kafiriin”

Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan (dalam) urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir (QS 3:147).

6.    Surat Ali Imran ayat 193“Robbanaa faghfir lanaa zunuubana wa kaffir anna sayyi-aatina wata waf'fana maal abroor.”

Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang berbakti. (QS 3:193)

7.    Surat Ali Imran ayat 194

“Robbanaa wa aatina ma wa-attanaa alaa rusulika, wala tukh-zina yaumal qiyaamah, innaka laa tukhliful mi'aad.”

Ya tuhan kami,  berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul Mu. Dan jangalah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. (QS 3:194)

8.    Surat Al-A’raf ayat 23“Robbanaa zolamnaa anfusana wa illam taghfirlanaa watar hamna lanakuunanna minal khoosiriin.”

Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami 
dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi! (QS7:23)

9.    Surat Al-A’raf ayat 126

“Robbanaa afrigh alaina sobron watawaffana muslimiin.”

Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim (berserah diri kepada-MU. (QS 7:126)

10. Surat Yunus ayat 85-86

Robbanaa La taj-alna fitnatallil qoumizzoolimiin, Wa najjinaa birohmatika minal qoumil kaafiriin.”

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi kaum yang zalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir. (QS 10:85-86)

11. Surat Al-Kahf ayat 10

Robbanaa Aatina milladunka rohmah, wahai'yi lanaa min amrina roshada.

Ya Tuhan Kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.” (QS 18:10)

12. Surat Al-furqon ayat 74

Robbanaa hablana min azwaajina wazur'riy'yaatina qurr'rota a'yun, waj'alna lil mut'taqiina imaamaa.

Ya Tuhan Kami, Anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa.” (QS 25:74)

13. Surat Gafir ayat 7

Robbanaa wa si'ta kulla shai'ir'rohmatan, wa ilman fagh-fir lillaziina taabuu wattaba'uu sabiilaka waqihim azaabal jahiim.

Ya Tuhan Kami, rahmat dan ilmu yang ada pada-Mu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan (agama) Mu dan peliharalah mereka dari azab neraka.” (QS 40:7)

14. Surat Gafir ayat 8

Robbana wa adkhil hum jannaati adnillatii wa attahum waman solaha min aabaaa ihim wa azwaajihim wa zur'riyyaatihim, Innaka antal aziizul hakiim.

Ya Tuhan Kami, masukanlah mereka ke dalam surga ‘Adn yang telah engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh diantara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka, Sungguh Engkau Yang Maha Perkasa, Maha bijaksana.” (QS 40:8)

15. Surat Al-Hasyr ayat 10

Robba'naghfir lanaa wali ikhwaani nallaziina sabaquunaa bil iimaani, walaa taj'al fii quluubina ghillallillaziina aamanu Robbanaa innnaka ro'uufur rohiim.

Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami, dan jangalha engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya tuhan kami sungguh, Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. (QS 59:10)

16. Surat Al-Mumtahanah ayat 4

Robbana alaika tawakkalnaa wa ilaika anabnaa wa ilaikal masiir.

Ya Tuhan kami, hanya kepada engkau kami bertawakkal dan hanya kepada engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkau kami kembali. (QS 60:4)

17. Surat At-Tahrim ayat 8

Robbanaa Atmim lanaa nuurona waghfirlanaa, innaka alaa kulli shai'in qadiir.

Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk  kami cahaya kami dan ampunilaj kami, sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS 66:8)